Zelf een basisschool starten? Wij wijzen de weg!

Wilt u uw schouders zetten onder de onderwijsuitdagingen in Antwerpen? Wilt u graag weten wat daar allemaal bij komt kijken? U kunt bij ons terecht, wij wijzen graag de weg in het oerwoud van diensten, reglementen, voorwaarden, erkenningen en procedures. 

Hier vindt u een overzicht van waar u allemaal rekening mee moet houden.
Een nieuwe school rust op de volgende vier pijlers:

 • Een pedagogisch project: de visie op leren en onderwijs.
 • Formele erkenning door de Vlaamse overheid: aan welke voorwaarden moet een school voldoen om erkend en gesubsidieerd te worden?
 • Infrastructuur: in welke gebouwen start de school?
 • Een goed beheer van de school.                                                                                             
Pedagogisch project: vorm volgt visie

Het pedagogisch project is de visie waarvan het onderwijs vertrekt. Wat is de visie op leren en onderwijs? Wat ziet u als de maatschappelijke opdracht van de school? Wat is de rol van leerlingen, ouders en leerkrachten in uw school? Hoe betrekt de school mensen van binnen en buiten onderwijs? Wat is het onderliggende denken over ontwikkeling, opvoeding, kinderen en jongeren? Hoe wilt u de onderwijsdoelen realiseren en welke rol spelen leermiddelen daarin?

Het pedagogisch project vormt de basis van de concrete werking van de nieuwe school: schoolorganisatie, groepering van leerlingen, evaluatie en voortgang van leerlingen, personeelsbeleid, ouderbeleid, keuze voor leermiddelen, inspraakprocedures, schoolreglement, schoolkosten …

Belangrijk is dat u deze visie voldoende ontwikkelt, dat u er de voldoende mensen bij betrekt en dat u in alle volgende stappen met deze visie rekening houdt. Het pedagogisch project moet richting geven aan alle volgende stappen.

Wij informeren u graag over de uitdagingen in het Antwerpse onderwijs en de manier waarop scholen en stadsbestuur die de voorbije jaren hebben aangepakt. Bij onderwijsbeleid vindt u informatie over onder andere taalbeleid, schooluitvalpreventie, kosten, brede leeromgeving, aanpak en vermijden van zittenblijven en schooluitval, ouderparticipatie, verkeersveiligheid en mobiliteit.

We wijzen de weg naar samenwerking met andere beleidsdomeinen (cultuur, sport, jeugd, …), maar ook naar contactpersonen bij andere schoolbesturen.

Erkenningsdossier Vlaamse overheid

Als u op 1 september met een school wil starten moet u voor 31 mei van hetzelfde jaar een aanvraag tot erkenning indienen bij het ministerie van onderwijs en vorming van de Vlaamse regering. Daarna volgt een onderzoek door de inspectie en een advies over erkenning, eventueel met opmerkingen. De erkenning is nodig om officiële getuigschriften te mogen afleveren en om gesubsidieerd te worden. 

Kernaspecten voor toekenning van de erkenning:

 • Inspectie op infrastructuur; bewoonbaarheid, veiligheid, hygiëne
 • Evaluatie op pedagogisch project, eindtermen/ leerplannen en leermiddelen/ didactiek
 • Aansluiting bij een CLB

Kernaspecten voor toekenning van de financiering/subsidiëring:

 • Voldoen aan de erkenningsvoorwaarden
 • Voldoen aan de programmatie- en rationalisatienormen
 • Voldoen aan de voorwaarden m.b.t. afstanden (voor het gewoon basisonderwijs)

Op de website van AgODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten) vindt u de gedetailleerde informatie.

Waar u zeker op moet letten:

 • Er kunnen geen aparte kleuter- of lagere scholen starten: nieuwe scholen moeten volledig basisonderwijs aanbieden. 
 • De school moet formeel samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding.
 • In een dichtbevolkte stad als Antwerpen moet de school op minstens 250 meter liggen van een school van dezelfde groep:
  • het gemeenschapsonderwijs;
  • het gesubsidieerd officieel onderwijs;
  • het gesubsidieerd vrij onderwijs volgens de verschillende godsdiensten;
  • het gesubsidieerd vrij niet-confessioneel onderwijs. 
Infrastructuur

Een school kan niet zonder een kwaliteitsvolle locatie. Dat houdt veel meer in dan alleen de erkenningsvoorwaarden. In de eerste plaats moet de infrastructuur toelaten om het pedagogisch project te realiseren.

In Antwerpen is het aantal geschikte locaties beperkt. U kunt ons steeds contacteren met de vraag waar er nog mogelijkheden zijn. Ook als u zelf een locatie op het oog heeft kunt u ons contacteren om te zien wat er op deze locatie allemaal mogelijk is.

Het is wel belangrijk te weten dat de Antwerpse onderwijspartners geschikte locaties in overleg toewijzen aan schoolbesturen om er een school te realiseren. Dit gebeurt in de Lokale Taskforce Capaciteit, waarin schoolbesturen via hun net vertegenwoordigd zijn. Als uw schoolbestuur (in oprichting) geen deel uitmaakt van een net, behartigen wij uw vraag op de taskforce. Hierbij moet gezegd dat de stad geen kant-en-klare gebouwen ter beschikking heeft om onderwijs in te organiseren.

Goed beheer van de school

De ervaring leert ons dat het financieel beheer van een school een grote uitdaging is voor een startend schoolbestuur. Ook op dat vlak kunt u bij ons terecht voor ondersteuning. Hoe ziet het businessplan van een school eruit? Welke vormen van financiering, prefinanciering en cofinanciering zijn er? Hoe draait uw school break-even? Op welke reguliere en alternatieve geldbronnen kunt u een beroep doen?

U kan ons steeds contacteren voor een persoonlijk gesprek. Onderwijsbeleid heeft veel expertise in huis om u hierin te ondersteunen. 

 

Labels

Dienstverlening 
Onderwijsniveau