Pilootwijk Kiel

De stad kiest ervoor om in één pilootwijk te starten met het project Antwerp Children’s Zone. Op basis van een grondige wijkanalyse, selecteerde het college de wijk Kiel.

Samen met het project Wijkwerking op maat wil de stad de leefwerelden van de kinderen op het Kiel (huis, school en buurt)  maximaal ondersteunen. Binnen deze integrale werking  is er ook aandacht voor welzijn, samen leven, leefbaarheid en veiligheid, wijkvoorzieningen,…)

In oktober 2016 startte het participatief traject op het Kiel. Samen met de scholen en partners legden we de basis voor concrete doelstellingen en acties de komende maanden en jaren.

De echte lancering van de Children’s Zone op het Kiel is voorzien begin 2017. Op termijn moet deze samenwerking ertoe leiden dat de leerlingen in de geselecteerde wijken even goed presteren als elders in Antwerpen, de ongekwalificeerde uitstroom daalt en de doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt stijgt.

Prioritaire programma’s Kiel

1. Leer- en speeltijduitbreiding

Iedereen (ouders, onderwijs, cultuur-, sport- en jeugdpartners) werkt samen aan een fijne leerrijke omgeving. Dat uit zich in een verlengde speel- en leertijd, waarbij leerkrachten bijvoorbeeld geen huiswerk, maar spel-uitdagingen aan hun themales koppelen. Of waarbij de vrijetijdsaanbieders inspelen op minicursussen van op school. Of jongeren kiezen voor studentenjobs die aansluiten bij hun talenten.

Opstart: extra-curriculaire activiteiten in de school na de schooluren, met een eerste focus op de derde graad van de lagere school en de eerste graad van de secundaire school. De stad realiseert in samenwerking met partners (jeugd, cultuur, sport, …) een aanbod dat scholen kunnen afnemen van de stad om zo de leertijduitbreiding in de school deels te realiseren. Gefaseerde opstart vanaf maart 2017.

2. Sterk zorgbeleid in scholen aangevuld met een structurele samenwerking onderwijs – welzijn

Scholen binnen Antwerp Children’s Zone voeren een kwaliteitsvol zorgbeleid en worden hierbij ondersteund door de stad. Structurele samenwerking tussen onderwijs en welzijn zorgt in tweede lijn voor een extern vangnet zodat (gezins-)problematieken die de opdracht van de school overstijgen snel en correct worden doorverwezen naar en opgenomen door welzijns- en andere partners.

3. Aanbod voor ouders

Laagdrempelige sessies voor ouders in de school van hun kind, over verscheiden thema’s (taal, opvoedingsondersteuning, vrijetijdsaanbod, tewerkstelling, …). De stad voorziet een basisaanbod in samenwerking met partners. Gefaseerde uitrol vanaf maart 2017.

4. Talentenportfolio

Ieder kind heeft zijn eigen digitale Talentprofiel - een kompas om talenten te ontwikkelen over sectoren/domeinen heen - waarmee het aan de slag gaat en dat de begeleiders kunnen opvolgen.

Opstart: leerlingen, scholen en organisaties op het Kiel gebruiken een talentportfolio om de talentontwikkeling van de leerlingen op te volgen. Projectmatige aanpak vanaf januari 2017.

5. Kleuterparticipatie

Om kinderen een goede start te geven in hun schoolcarrière worden ze best zo snel mogelijk opgepikt. Dat start met voldoende kinderopvangplaatsen - ook voor ouders die laat moeten werken. Daarnaast wordt er ook gemikt op een vlotte inschrijving van kleuters in de school en een verhoogde deelname van de kleuters en hun ouders aan de schoolactiviteiten.

Opstart van het goedgekeurde AMIF-project ‘Een goede start’. Dit project onderneemt acties gericht op het verhogen van de inschrijving van kleuters en verhoogde participatie aan de schoolactiviteiten.

6. Sterke scholen en organisaties

Van het beleid tot de begeleider: iedereen kent de zes principes achter Antwerp Children’s Zone en kan deze concreet maken. Dat vraagt om gezamenlijke studie- en coaching-momenten, zowel bij de start van de Children’s Zone als tijdens het verdere verloop ervan.

Opstart: Scholen stemmen hun werking maximaal af op de leidende principes van Antwerp Children’s Zone en worden hierbij begeleid waar nodig. Scholen die deelnemen aan Antwerp Children’s Zone voeren o.a. hebben een kwalitatief zorgbeleid gericht op maximale ontwikkelingskansen van alle leerlingen. De wijk zet in op een sterk taalbeleid. Scholen en buitenschoolse organisaties werken samen en creëren zo een taalrijk leer- en leefklimaat. De stad voorziet een begeleidingsaanbod in functie van Antwerp Children’s Zone waarop scholen en partners kunnen intekenen.

7. Netwerk uitvalpreventie

Antwerp Children’s Zone leidt tot meer dan het opvangen van tekorten alleen. Toch wordt er ook op die tekorten ingezet. Daarvoor onderscheiden we drie niveaus:

  • Kinderen/jongeren die verder kunnen zonder begeleiding en genoeg hebben aan het reguliere aanbod.
  • Kinderen/jongeren die verder kunnen als ze een extra duwtje in de rug krijgen.
  • Kinderen/jongeren die verder kunnen mits (al dan niet permanente) begeleiding.

Opstart: de stad voorziet een antenne van het Centraal Meldpunt Risicojongeren op het Kiel. Jongeren worden preventief aangemeld en waar nodig begeleid om uitval te vermijden. Elke vroegtijdige en ongekwalificeerde schoolverlater komt in een traject richting kwalificatie en tewerkstelling. Opstart in januari 2017.

8. Uitbreiding van het aanbod in de wijk, startend bij het aanbod voor 0-3 jaar

Verschillende bestaande initiatieven in de wijk kunnen – waar nodig na wat bijsturing - perfect inspelen op de uitdagingen die Antwerp Children’s Zone aangaat. Zo vullen ze de pijplijnen per talentdomein in en verrijken ze die levenslange talentontwikkeling ook.

Opstart: de studie van Rebel toont aan dat er een groot hiaat ligt in het aanbod in de wijk voor jonge kinderen en hun ouders. Op basis van de analyse in de studie breiden de partners in de wijk in onderlinge afstemming dit aanbod uit.

9. Welbevinden in de wijk

Samen met het project Wijkwerking  op maat zetten we in op een wijk waar iedereen zich goed voelt.

Opstart: meting welbevinden, thema’s WoM: thuis in de wijk, leefbaar & veilig, ruimte & wijkvoorzieningen.

Terug naar Antwerp Children's Zone