Zoef – sportclubs op school

Het ZOEF-project van stad Antwerpen kinderen uit het buitengewoon onderwijs proeven van sport. Tegelijkertijd wil het samen met de school kinderen de weg wijzen naar sportclubs in de buurt.

  

  

ZOEF reikt jongeren met een beperking extra kansen om aan sport te doen. Ze kunnen hun talenten verkennen én verdiepen, door gedurende een afgebakende periode intensief aan initiatielessen deel te nemen. Het is dus meer dan ‘proeven’ van sport. De kennismaking met de sportbegeleiders moet er ook voor zorgen dat de kloof tussen de jongere en de sportclub verkleint, zodat er straks ook in de vrije tijd wordt gesport.

De sportclubs leren op hun beurt omgaan met jongeren met een beperking, waardoor ze beter in staat zijn om ze op te nemen in hun club en zich ernaar aan te passen. Een belangrijk aandachtspunt, want sportclubs zijn door hun competitie-element vaak te hard ingesteld op ‘de sterke’ profielen. Het Zoef-project is dus op verschillende terreinen erg leerrijk en alle partners dragen op hun manier een steentje bij in de uitbouw van een inclusief sportaanbod.

  

  

Eventuele verwerkingsmogelijkheden 

  • Het ZOEF-project geeft de school de kans om – via verschillende sporten – nieuwe talenten te ontdekken bij hun leerlingen en om in te zetten op een zinvolle vrijetijdsbesteding via de toeleiding naar sportclubs en door aandacht te besteden aan gezonde voeding. Ouderparticipatie speelt hierin een belangrijke rol.
  • De video stimuleert u om een sterk netwerk rond de school te bouwen – van buurtsporten en sportclubs – om zo de sportieve vrijetijdsbesteding te verbeteren.

  

  

Directeur
Lesgever
Ondersteunende partners
Buitengewoon secundair onderwijs
Brede leeromgeving
Inclusie
Welbevinden
Ouderbetrokkenheid
Diversiteit
Persoon met een beperking