Schoolontwikkeling: Een leertraject ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs

Leertraject ouderbetrokkenheid secundair onderwijs 2017

Enkele secundaire scholen uit het buitengewoon onderwijs gaven aan dat het niet evident is om ouders te betrekken bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind.
De Schoolbrug, de ouderkoepels Koogo en VCOV en Onderwijsbeleid van de stad Antwerpen werkten een leertraject uit op maat van deze scholen. Scholen deelden hun expertise en goede praktijken en er werden ook tools, kaders en methodieken aangeboden. In dit interview leest u de ervaring van twee deelnemers Seerske Peeters van de Leerexpert Begijnenvest en Thijs Van Schoonlandt van Sint Jozef.

Waarom stapte u in het leertraject ouderbetrokkenheid?

Seerske: "Sedert dit schooljaar ben ik verantwoordelijke voor de GOK-pijler 'Ouderparticipatie' en ben ik voorzitter van de werkgroep 'Ouderbetrokkenheid' bij ons op school. Een hele uitdaging met onze doelgroep die ik met veel plezier en enthousiasme ben aangegaan. Ik merkte al snel op dat er op onze school wel enkele doelstellingen bestonden rond het verhogen van ouderbetrokkenheid, maar hier was nog geen duidelijke visie rond opgebouwd. Er was dringend nood aan een concreet actieplan voor de komende schooljaren.

Vandaar dat het samenzitten met andere scholen van verschillende netten en bijgevolg dus het instappen in het leertraject ouderbetrokkenheid een ultieme kans was om hiermee aan de slag te gaan. Ik hoopte op deze manier tips en tricks te krijgen om onze visie en ons actieplan mee vorm te geven." 

Thijs: "Mijn verhaal is vergelijkbaar. Ik was al lang vragende partij om een samenwerking tussen scholen op te starten op vlak van ouderwerking aangezien we allemaal eenzelfde problematiek kennen, maar veel te veel op ons eigen eilandje opereren. Tijd om bruggen te slaan, vind ik! Daarom heb ik direct aangeboden om mee in het leertraject te stappen."

U start het leertraject met een quickscan, een vragenlijst om ouderbetrokkenheid in beeld te brengen. Hoe pakt u dit aan in uw school en welk inzicht bracht dit u bij?

Seerske: "We hebben er voor gekozen om de vragenlijst willekeurig af te nemen bij ons team (leerkrachten, zorg, secretariaat, beleid/directie). Op deze manier hebben we een correct en ruim beeld van onze werkpunten en bestaande basis, dit vanuit verschillende invalshoeken. We hadden 20 vragenlijsten uitgedeeld en hebben er 10 ingevuld terug gekregen. We hebben bewust gekozen om alle pijlers te meten. Zo hadden we ineens een duidelijk beeld van de stand van zaken.

We kwamen al snel tot enkele vaststellingen betreffende onze sterktes en uitdagingen waar we als school voor staan. Op verschillende elementen hebben we wel reeds een mooie basis, waar we verder mee kunnen werken. Anderzijds waren er zeer eenvoudige en voor de hand liggende zaken die niet aanwezig waren bijvoorbeeld op vlak van communicatie van de leerkrachten met de ouders. 

Onze uitdaging bestaat er dan ook in om alles geleidelijk aan op te bouwen door de basis te verstevigen en te verbreden (ouderbetrokkenheid) en in de toekomst meer de hoogte in te gaan (ouderparticipatie). Het feit dat de scan zo concreet is, konden we er zelf zeer goed mee aan de slag. Het heeft een logische opbouw en geeft onmiddellijk een goed overzicht van de werkpunten en pluspunten van je school in het kader van ouderbetrokkenheid."

Thijs: "Wij pakten het anders aan, we vulden de quickscan in met een klein groepje GOK-verantwoordelijken. We willen deze 0-meting wel integreren in de lerarenbevragingen en aan de hand van de bevindingen nieuwe acties uitwerken om aan tekortkomingen te werken.

Uit onze bevraging bleek dat een goede basis belangrijk is. We willen dan ook nog inzetten op  hoe de contacten verlopen tussen ouders en school. Anderzijds blijven we ook dromen van ouders die mee school maken door bijvoorbeeld soep aan te bieden aan onze jongeren!"

Waar wil u prioritair mee aan de slag op school en kreeg u handvaten die u ondersteunen in uw traject?

Seerske: "Vanuit de resultaten van de quickscan hebben we ons 2 prioriteiten vooropgesteld: 

  • het inzetten op het ontwikkelen en uitschrijven van een nieuwe communicatievisie naar ouders toe;
  • het verder uitwerken van reeds bestaande activiteiten met als focus het oudercontact.

Vanuit het leertraject hebben we contacten gelegd met organisaties en mensen die ons zullen helpen en begeleiden de komende schooljaren om onze visie en ons actieplan te verwezenlijken.

Verder werden ons methodieken aangebracht om een actieplan uit te diepen en aan te pakken. We konden zelf vragen stellen en dan werd er de volgende sessie een antwoord geboden. Het voordeel van dit leertraject is dan ook dat je met verschillende partners en scholen rond de tafel zit en van elkaar kan leren."

Thijs: "Ja, dit heeft ook ons geïnspireerd daarom willen we samen met De Schoolbrug inzetten op een project waarbij we samen met de ouder en de leerlingen kijken waar de interesses en de talenten van de leerlingen liggen Met de ouders zal Kies Buitengewoon Raak gespeeld worden en de bedoeling is ook hieromtrent een KOM-oudercontact te doen, dit is een oudercontact dat geleid wordt door de leerling. 

Ook het nog beter implementeren van Babeltolkentelefoon staat op de planning. Bij de komende acties gebruiken we het stappenplan uit de laatste sessie. Extra aandacht bij het zorgvuldig uitschrijven van een project maakt dat je problemen vermijdt."

Zou u het leertraject aanraden aan de andere scholen?

Seerske: "Het volgen van het leertraject was voor mij een blikopener, het geeft je op zeer korte termijn heel veel tools om mee aan de slag te gaan. Het is zeer gestructureerd opgebouwd, concreet en speelt in op de noden van de groep. 

Bijkomend is een enorme sterkte van het traject, dat je met verschillende scholen samen zit die werken met dezelfde doelgroep en zo van elkaars ideeën kan leren 'stelen'. Bovendien is het netoverschrijdend en kom je als school eens even van je eiland. Kortom een echte aanrader voor ieder school die samen met haar ouders school wil maken!"

Thijs: "Ik raad zo'n leertraject zeker aan. Ik heb hiervoor al eens een pleidooi gehouden binnen mijn eigen net, op de directiedag van het CKSA en ik hoop dat ook binnen onze scholengemeenschap er meer samengewerkt gaat worden op dit vlak."

Contacteer ons

Zin om samen aan de slag te gaan? Aarzel niet en stuur ons een e-mail op schoolontwikkeling@stad.antwerpen.be.

Maandelijks laten we een medewerker van het team schoolontwikkeling aan het woord over één van zijn of haar projecten.