X-stra! gezinsbegeleiding rond kinderarmoede

De stad en het OCMW Antwerpen hebben de ambitie om armoede maximaal terug te dringen. Ze besteden daarbij extra aandacht aan de vroegtijdige detectie en aanpak van kinderarmoede en investeren in kansarme kinderen en hun ouders. Onderwijs is hierbij een belangrijke partner. In het kader van een samenwerking rond de bestrijding van kinderarmoede kunnen scholen van alle onderwijsnetten gezinnen aanmelden voor gratis begeleiding door de dienst X-Stra!.

Armoede bij kinderen heeft nefaste gevolgen voor het welzijn van een kind en voor de verdere ontwikkeling tot jongvolwassene. Kinderen die al van jongs af aan in armoede leven, lopen een groter risico om ook later als volwassene in armoede terecht te komen. 

Wat?

X-Stra! zoekt gezinnen met een sociale problematiek en/of onbetaalde schoolrekeningen die door scholen worden aangemeld thuis of op school, begeleidt hen en verbindt hen indien nodig met een eigen netwerk en/of structurele hulpvelening.

De opvolging van eventuele onbetaalde schoolrekeningen is hierbij standaard voorzien. De maatschappelijk werkers van X-Stra! kijken en handelen breed. Ze brengen mogelijke problemen en noden op het vlak van administratie, inkomen, schulden, werk, gezondheid, taal, huisvesting, opvoeding, vrije tijd, ... in kaart en werken samen met het gezin aan oplossingen op maat.

X-Stra! onderzoekt of ouders al hun rechten uitputten, motiveert kinderen om een hobby te kiezen, tracht ouders meer bij de school te betrekken, ... Waar nodig wordt een intensieve begeleiding opgestart of doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening. Als mensen niet bij diensten geraken, gaan de maatschappelijk werkers met hen mee.

Een begeleiding door X-Stra! loopt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, afhankelijk van de noden van het gezin. Bij het afsluiten van een begeleiding voorzien de maatschappelijk werkers van X-Stra! een terugkoppeling naar de school, rekening houdend met het beroepsgeheim. Tussentijds overleg is eveneens mogelijk.

Hoe aanmelden?

X-Stra! richt zich op gezinnen die op het grondgebied van de stad Antwerpen wonen, een vaste verblijfplaats hebben en niet zijn verankerd met actieve hulpverlening (bijvoorbeeld OCMW).

Aan de hand van het aanmeldingsformulier melden scholen gezinnen met (een vermoeden van) een sociale problematiek en/of onbetaalde schoolrekeningen bij X-Stra! aan. Onbetaalde schoolrekeningen zijn een mogelijke indicator, maar geen vereiste.

Alvorens een gezin aan te melden bij X-Stra!, moet de school hiervoor van de ouders de schriftelijke of mondelinge toestemming krijgen via het toestemmingsfomulier.

Meer info?

Bruno Fiesack, coördinator X-Stra!
tel. 03 338 25 55
e-mail: bruno.fiesack@stad.antwerpen.be