Stuurgroep PREVENT Antwerpen

De PREVENT-stuurgroep bevordert de wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en school om op die manier het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verminderen.
In de stuurgroep werken we daarvoor samen met scholen, het middenveld, het stadsbestuur, het departement onderwijs, ...

Wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en school

Het wederzijds engagement tussen ouders en de school houdt ten volle rekening met de leefwereld van het kind/de jongere zodat hij/zij er maximaal de positieve gevolgen van ondervindt in zijn/haar schoolloopbaan.

Scholen zijn de sterkste partner in de relatie ouders – school – kinderen. Daarom vragen we scholen om op een participatieve manier hierin verantwoordelijkheid op te nemen.

Ouderbetrokkenheid aanmoedigen betekent dat ouders en scholen worden gemotiveerd en geholpen om

 • opvoeding en ontwikkeling van het kind als een gezamenlijk doel aan te pakken;
 • wederzijdse engagementen aan te gaan;
 • zich in te leven in elkaars standpunt;
 • een respectvolle relatie uit te bouwen;
 • meer te leren over elkaar;
 • elkaars expertise te erkennen;

samen te zoeken naar de beste oplossing voor het kind/de jongere (handelingsgericht werken);

Dat betekent bv. dat ouders worden gemotiveerd en geholpen om

 • meer te weten over de werking van de school, het onderwijs;
 • meer te weten over hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling;
 • inzicht te krijgen in het belang van betrokkenheid op het schoolleven van hun kind;
 • op een efficiënte manier te communiceren met de school;

Dat betekent bv. dat schoolteams*  worden gemotiveerd en geholpen om

 • met ouders in dialoog te kunnen treden en efficiënter met hen te communiceren;
 • leerlingen te benaderen vanuit de positieve kenmerken van de leerling en het gezin;
 • meer te weten over de achtergrond van de leerlingen en hun ouders;
 • gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven bekijken (multiperspectiviteit );
 • leerlingen te zien als een deel van een gezin, een wijk, een culturele gemeenschap, … (multiperspectiviteit);
 • ouders op een warme manier te verwelkomen in hun school (onthaalbeleid);
 • ouders te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen;
 • ouders te betrekken in activiteiten en te laten participeren aan het beleid;
 • de sociale kaart van Antwerpen beter te leren kennen;

*Met schoolteams denken we aan leerkrachten, directeur, zorgteams, de secretariaatsmedewerkers,… en iedereen die op de school werkt.